♥ رُویایی دُختَرُونِه ♥ ساخت وبلاگ:95/8/18 http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com 2017-05-24T19:25:13+01:00 text/html 2017-05-21T08:34:54+01:00 royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com ✨zatanna✨ درد یعنی ... http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/141 <div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://s9.picofile.com/file/8295494542/567879.PNG" style="box-sizing: border-box; font-family: iransans; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; font-size: 12px;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8295494542/567879.PNG" alt="http://s9.picofile.com/file/8295494542/567879.PNG" width="300" height="400" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle;"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><div style="text-align: center;">درد یعنــــی...</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><div style="text-align: center;">تلاش برای فراموش کردن&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><div style="text-align: center;">چیزی که همـــش برات تکرار میشــــــه...</div></span></b></font> text/html 2017-05-19T15:57:26+01:00 royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com ✨zatanna✨ این یعنی چی؟!... http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/140 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pa1.narvii.com/6336/6092bbc349c8be652f2d2560908d1fd980dc6440_hq.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">دقیقا به همون اندازه که میخوامش،نمیخوامش...!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">هیچ کسم نمیفهمه این یعنی چی...</font></div> text/html 2017-04-25T08:55:22+01:00 royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com ✨zatanna✨ اسکار برزگترین دروغ... http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/138 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.pic.tooptarinha.com/images/rm35pjmcd0k6dqje1bg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">اسکار برزگترین دروغ هم میرسه به:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#cc33cc">خوبم،مرسـ(:ـی</font></div> text/html 2017-04-21T09:23:04+01:00 royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com ✨zatanna✨ حتی اگه ازش متنفر باشی!! http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/137 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/id/1617275125692963811?view" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong style="text-align: start; margin-left: 5px;">نورمن:</strong><span style="text-align: start;">اگه کسی رو دوست داری،&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span style="text-align: start;">هیچوقت نباید تنهاش بزاری...</span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span style="text-align: start;">&nbsp;حتی اگه ازش متنفر باشی!!</span></font><span style="font-family: &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: start;"><br></span></div> text/html 2017-04-21T07:37:32+01:00 royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com ✨zatanna✨ صدای درون... http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/136 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/view/8428863727234096059/120.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><strong style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بعضی از آدما به صدای درونشون گوش میسپارن،</font></strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;و با شنیده‌هاشون زندگی میکنن...&nbsp;</font></strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اینجور آدما یا جنون میگیرن، یا افسانه میشن...</font></strong></div> text/html 2017-04-21T07:32:01+01:00 royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com ✨zatanna✨ بهرحال آزار می‌بینی!... http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/135 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/view/1367845162857674895/142.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; margin: 10px 15px 0.5em;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><strong style="margin-left: 5px;">ترمیناتور:</strong>«چرا شما گریه می‌کنین؟»</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 15px;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><strong style="margin-left: 6px;">جان کانر:</strong>«منظورت آدماست؟»</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 15px;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><strong style="margin-left: 5px;">ترمیناتور:</strong>«بله.»</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 15px;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><strong style="margin-left: 6px;">جان کانر:</strong>«نمیدونم. ما فقط گریه میکنیم. میدونی، بیشتر زمانی که آزار می‌بینیم.»</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 15px;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><strong style="margin-left: 5px;">ترمیناتور:</strong>«پس دلیلش درده؟»</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 15px;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><strong style="margin-left: 6px;">جان کانر:</strong>«نه. زمانی که هیچ مشکلی برات پیش نیومده، اما بهرحال آزار می‌بینی!... می‌فهمی چی میگم؟»</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 15px;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><strong style="margin-left: 5px;">ترمیناتور:</strong>«نه.»</font></p></div> text/html 2017-04-15T08:35:17+01:00 royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com ✨zatanna✨ میدونی ته خط کجاست؟! http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/133 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://orig02.deviantart.net/7ad0/f/2017/064/6/1/184_by_mcptato-db1at63.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">میدونی ته خط کجاست؟!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">اونجایی که به خود خدا بگی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#009900">تو رو خدا...</font></div> text/html 2017-04-15T08:33:20+01:00 royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com ✨zatanna✨ هر وقت... http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/132 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://orig10.deviantart.net/48dc/f/2017/066/7/7/185_blue_by_mcptato-db1isff.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">هر وقت کسی رو رنجوندی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">ولی خودت بیشتر <font color="#cc0000">عذاب </font>کشیدی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">یعنی اینکه خیلی <font color="#ff0000">دوستش </font>داری...</font></div> text/html 2017-04-01T05:10:30+01:00 royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com ✨zatanna✨ منتظرش بمونی؟!... http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/131 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.worldscreen.com.tw/uploadfile/201611/goods_012649_197621.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000">دو تا چیز تو دنیای خیلی سخته؛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000">یکی منتظر موندنه،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000">یکی همه چیز رو فراموش کردنه؛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000">اما میدونی سخت تر اون دو تا چیه؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000">اینه که ندونی اونی که دوسش داری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000">رو باید فراموش کنی یا منتظرش بمونی؟!...</font></div> text/html 2017-03-16T19:11:49+01:00 royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com ✨zatanna✨ تندیس بهترین دوست... http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/130 <div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://night-gallery.ir/images/gallery/Exis-aks%20dokhtar-55943.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">تندیس بهترین دوست هم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">تعلق میگیره به <span style="background-color: rgb(0, 153, 0);">خدا</span> که</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">هیچوقت ترکت نمیکنه...</font></div> text/html 2017-03-09T18:53:32+01:00 royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com ✨zatanna✨ اوج خوشبختی... http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/129 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://vignette2.wikia.nocookie.net/animal-jam-clans-1/images/e/ee/Anime_girl_x_boy_render_by_12yuriko12-d5m3wb6.png/revision/latest?cb=20161210004154" alt=""><br><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br>اوج خوشبختی اونجاست که&nbsp;<br><br>یکی بیشتر از خودتت<br><br><font color="#6600cc">نگرانته </font>...</font><br></div> text/html 2017-03-09T17:02:49+01:00 royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com ✨zatanna✨ مراقب باش... http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/128 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://seylatruth.typepad.com/.a/6a0162fe5138f1970d016762bd349b970b-800wi" alt=""><br><br>مراقب باش<br><br>بعضی <font color="#000099">حرف ها</font> فقط<br><br>قابل<font color="#ff6600"> بخشش</font> هستند نه <font color="#666666">فراموش</font> شدن</font><br></div> text/html 2017-03-03T13:07:41+01:00 royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com ✨zatanna✨ میخوام نباشه اون شبی که تو نباشی توش... http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/127 <div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/pcKd0]</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-03-03T09:59:34+01:00 royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com ✨zatanna✨ دلیل دلتنگی ... http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/126 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://kafshdoozaki.ir/wp-content/uploads/2014/11/pic-love-3.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">برای <font color="#cc66cc">دل خوش</font> کردن هیچکس</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">چیزی نگویید که بعد ها</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">دلیل <font color="#990000">دلتنگی</font> اش شود...</font></div> text/html 2017-02-27T13:58:59+01:00 royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com ✨zatanna✨ چه تلخ... http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/125 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pre12.deviantart.net/5f18/th/pre/i/2013/213/5/7/sad_anime_girl_by_konpeitokey-d6g9tw5.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">چه تلخ است، علاقه ای که عادت شود؛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">عادتی که باور شود؛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">باوری که خاطره شود؛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;و خاطره ای که درد شود...</font></div>